Bedrijfscontinuïteit bedreigd? Wat doe je met de kennisgeving?


 

Het is een wettelijke verplichting voor ons als boekhouder om initiatief te nemen (een kennisgeving te versturen) wanneer er indicatoren zijn als een onderneming in haar bedrijfscontinuïteit wordt bedreigd. Deze kennisgeving moet aanzetten tot actie.

Kennisgeving

Als boekhouder willen en moeten wij heel dicht bij onze klant staan. Met het ‘moeten’ bedoelen we hier dat wij als boekhouder een wettelijke verplichting hebben om jou te informeren als de economische activiteit in het gedrang komt.

Het is een formele kennisgeving die altijd schriftelijk (aangetekend) zal verstuurd worden en die een opsomming omvat waaruit blijkt dat de bedrijfscontinuïteit bedreigd wordt.

Wetboek economisch recht

Alles situeert zich in het kader van de rol van de boekhouder in het insolventierecht en dat recht is sinds 1 mei 2018 opgenomen in het Wetboek van Economisch Recht.

Als ondernemer heb je de verantwoordelijkheid om je onderneming goed te laten draaien. Je wordt hierbij bijgestaan door je boekhouder die een oogje in het zeil houdt. Als er bijvoorbeeld negatieve rentabiliteits- en liquiditeitsratio’s bepaalde indicaties geven die de continuïteit van de vennootschap in het gedrang brengen; dan zullen wij dat melden.

kennisgeving
bedrijfscontinuïteit

Dfisc doet het op eigen initiatief en legt het voor aan het bestuursorgaan. Dus schrik niet van een kennisgeving, maar ga over tot actie.

Wat doe je met de kennisgeving?

In het algemeen gaan we ervan uit bij bedrijfscontinuïteit dat je in staat moet zijn om je activiteiten uit te oefenen voor een komende 12 maanden.

Bij negatieve indicatoren laat Dfisc je dat formeel weten. Wij geven ter kennis wat het probleem is bv. teveel verlies, teveel korte termijnschulden, achterstallige betalingen bij de fiscus, …

wakker schudden

Het initiatief voor het opmaken van een herstelplan ligt bij jou als ondernemer, maar het spreekt voor zich dat wij je hierbij intensief kunnen begeleiden indien gewenst.

Wij kunnen samen kijken wat het herstelplan kan zijn; hoe je het als bedrijfsleider kan aanpakken. De bedoeling is om jouw in te lichten en advies te geven. Of te ontzorgen waar mogelijk.

Dfisc wil je met de kennisgeving zeker ook wijzen op de aansprakelijkheid. Want indien er geen gevolg wordt gegeven kan het een persoonlijke aansprakelijkheid worden van de bedrijfsleider (bestuur). Binnen de maand na onze kennisgeving moeten de gepaste herstelmaatregelen genomen worden om tenminste 12 maanden continuïteit te waarborgen.

Ook deze aanpak wordt samen geëvalueerd en besproken. Dfisc speelt hier de rol van bedrijfsadviseur en draagt voldoende bij een efficiënte preventie van discontinuïteit van je onderneming.

Soms moeten we doen wat nodig is

Conclusie van deze blog : weet dat het een wettelijke verplichting is vanuit onze job. En dat we samen een plan van aanpak kunnen bespreken.

Heb je nog vragen? mail of bel je dossierbeheerder bij Dfisc – boekhouding – fiscaliteit – advies op maat : 050 39 25 23 – office@dfisc.be