Bedrijfscontinuïteit bedreigd? Wat doe je met de kennisgeving?


 

Het is voor ons als boekhouder een wettelijke verplichting om initiatief te nemen wanneer er aanwijzingen zijn dat een onderneming in haar bedrijfscontinuïteit wordt bedreigd. Op dat moment versturen wij hierover een kennisgeving. Deze kennisgeving moet aanzetten tot actie.

Kennisgeving

Als boekhouder willen en moeten wij heel dicht bij onze klant staan. Met ‘moeten’ bedoelen we dat we ook een wettelijke verplichting hebben om jou te informeren als je economische activiteit in het gedrang komt.

We sturen je in dat geval een formele kennisgeving, die een opsomming omvat van elementen waaruit blijkt dat de bedrijfscontinuïteit bedreigd wordt. Deze kennisgeving wordt altijd aangetekend verstuurd.

Wetboek economisch recht

Deze verplichting situeert zich in het kader van de rol van de boekhouder in het insolventierecht. Dat recht is sinds 1 mei 2018 opgenomen in het Wetboek van economisch recht.

Als ondernemer heb je de verantwoordelijkheid om je onderneming goed te laten draaien. Je wordt hierbij bijgestaan door je boekhouder, die een oogje in het zeil houdt. Als er bijvoorbeeld negatieve rentabiliteits- en liquiditeitsratio’s zijn die erop wijzen dat de continuïteit van je vennootschap in het gedrang komt, dan zullen wij dat melden.

kennisgeving
bedrijfscontinuïteit

Dfisc doet dit op eigen initiatief en legt het voor aan het bestuursorgaan van je vennootschap. Schrik dus niet van een kennisgeving, maar ga over tot actie.

Wat doe je met de kennisgeving?

In het algemeen gaan we ervan uit dat je bij bedrijfscontinuïteit in staat moet zijn je activiteiten voor de komende twaalf maanden uit te oefenen.

Als er negatieve indicatoren zijn, laat Dfisc je dat formeel weten. Wij geven ter kennis wat het probleem is, bijvoorbeeld te veel verlies, te veel kortetermijnschulden, achterstallige betalingen bij de fiscus …

Wakker schudden

Het initiatief voor het opmaken van een herstelplan ligt bij jou als ondernemer, maar het spreekt voor zich dat wij je daarbij intensief kunnen begeleiden als je dat wenst. We kunnen samen bekijken wat je herstelplan kan zijn en hoe je dat als bedrijfsleider kan aanpakken. De bedoeling is je in te lichten, advies te geven en te ontzorgen waar mogelijk.

Dfisc wil je met de kennisgeving zeker ook op de aansprakelijkheid wijzen. Als je er geen gevolg aan geeft, kan het namelijk een persoonlijke aansprakelijkheid worden van de bedrijfsleider / het bestuur van de onderneming. Binnen de maand na onze kennisgeving moet je de gepaste herstelmaatregelen nemen om tenminste twaalf maanden continuïteit te waarborgen.

Ook deze aanpak wordt samen geëvalueerd en besproken. Dfisc speelt hierbij de rol van bedrijfsadviseur en draagt voldoende bij om de discontinuïteit van je onderneming op een efficiënte manier te voorkomen.

Soms moeten we doen wat nodig is

Kortom, weet dat de kennisgeving van bedreigde bedrijfscontinuïteit een wettelijke verplichting is vanuit onze job. En dat we samen met jou een plan van aanpak kunnen bespreken.

Info of advies?

Heb je nog vragen over dit thema? Mail of bel je dossierbeheerder bij Dfisc via 050 39 25 23 of office@dfisc.be. Wij zijn er om je te helpen.