Corona

Kantoor Dfisc bereikbaar

Thuiswerk blijft de norm – ook in de week van 26 mei 2020 (tot nader bericht)

Info mbt het coronavirus en hoe we er praktisch bij Dfisc mee omgaan: het is belangrijk jullie als klant te informeren wat de te nemen maatregelen kunnen zijn. Kantoor Dfisc is nog niet open voor bezoekers; we zijn wel aan het werk  en sowieso bereikbaar (telefonisch, per mail, per post). Alle medewerkers werken thuis en de mails met vragen worden zo snel als mogelijk behandeld door je dossierbeheerder of het secretariaat.

Wens je een bespreking of advies, maak dan zeker een afspraak.  Alle afspraken gaan zoveel mogelijk virtueel door. Je krijgt een link toegestuurd als er een videogesprek is ingepland.

Documenten kunnen altijd gepost worden in de grote brievenbus in de inkom van het kantoor.

Extra extern nieuws

  • Alle rechtbanken zijn gesloten tot en met 4 mei 2020 (behalve voor dringende zittingen).
  • Voor werkgevers (update 23.03.2020): het stelsel tijdelijke werkloosheid door overmacht geldt voor alle werkgevers die worden getroffen door de coronacrisis. Aanvragen worden aanvaard voor de periode van 13 maart 2020 tot 30 juni 2020.
  • Ook voor werkgevers: documenten C3.2A moet je niet meer bezorgen aan je werknemers! Jij zal een prestatiecode kunnen ingeven en de werknemers dient een uitkeringsaanvraag in te vullen en elektronisch te bezorgen aan zijn/haar vakbond of hulpkas.
  • Winkels die open mogen blijven, komen niet in aanmerking voor de corona hinderpremie (zie lijst Unizo via onze link hierboven) – nu nieuw: hier zal wel een compensatiepremie kunnen gevraagd worden.
  • Update 10.04.2020:De corona compensatiepremie is op 10 april door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Aanvragen is momenteel nog niet mogelijk. VLAIO streeft ernaar om de digitale aanvraagmodule tegen 1 mei online te zetten.

Praktische vraag voor gebruikers Dfisc Daily

Alle Dfisc-medewerkers werken momenteel thuis. Als gebruiker van Dfisc Daily kan je ons helpen door zoveel mogelijk alle beschikbare documenten op te laden, elke dag opnieuw. Op die manier kunnen wij alles systematisch verwerken. Deze vraag kadert ook in de btw-periode kwartaal 1 van 2020.

Log in bij Dfisc Daily

Uitstel voor de algemene vergadering voor vennootschappen door coronacrisis

Minister van Justitie Koen Geens heeft een volmachtbesluit uitgewerkt waardoor de algemene vergadering van vennootschappen en verenigingen tijdelijk kan worden uitgesteld.

De regeling is nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Blijkens het persbericht van minister van Justitie Koen Geens kan dit volmachtbesluit als volgt samengevat worden :

Algemene vergadering aandeelhouders

De Covid-19 pandemie heeft tot gevolg dat alle rechtspersonen voor wie de voorbereidingen voor de gewone algemene vergaderingen veelal net waren gestart, zich geconfronteerd zien met onoverkomelijke praktische moeilijkheden om die vergaderingen ook effectief volgens de gebruikelijke regels te houden, zonder de dwingende regels opgelegd ter bestrijding van het virus te overtreden. Daarom worden, naar het voorbeeld van gelijkaardige initiatieven in andere landen, tijdelijk een aantal versoepelingen en opties ingevoerd, die de rechtspersonen de nodige flexibiliteit geven, zonder de rechten van de aandeelhouders uit het oog te verliezen. De rechtspersonen krijgen keuze tussen drie opties:

De eerste optie: de vergadering te laten doorgaan, maar in omstandigheden die enerzijds verzoenbaar zijn met de maatregelen genomen naar aanleiding van de COVID-19 crisis, en anderzijds toch aan de aandeelhouders en de leden toe te laten hun stemrecht uit te oefenen en hen de kans geven vragen te stellen. In concreto krijgt het bestuursorgaan de bevoegdheid om te beslissen dat de aandeelhouders of de leden uitsluitend op afstand mogen, al dan niet in combinatie met stemmen per volmacht, waarbij uitsluitend een door het bestuursorgaan aangestelde persoon als volmachthouder kan optreden.

De tweede optie bestaat erin de algemene vergadering uit te stellen tot de toestand terug is genormaliseerd. Ook dit is toegelaten als de vergadering reeds is bijeengeroepen, op voorwaarde dat de aandeelhouders en leden daarover correct worden geïnformeerd.

Ten slotte wordt verduidelijkt dat het bestuursorgaan onder alle omstandigheden unaniem schriftelijk kan besluiten. Het bestuursorgaan kan ook (in voorkomend geval bij meerderheid) beraadslagen en besluiten via een elektronische communicatie die discussie toelaat.  Gaat het om beslissingen die voor notaris moeten worden genomen – men denke vooral aan toegestaan kapitaal – dan volstaat opnieuw dat één lid van het bestuursorgaan of een door het bestuursorgaan aangesteld persoon samen met de notaris fysiek vergadert; de andere leden kunnen deelnemen via de elektronische communicatie.”

Extra steunmaatregelen van de regering

De regering heeft voorlopig al enkele steunmaatregelen voorzien voor werkgevers/ondernemers die ten gevolge van het coronavirus problemen zullen hebben.

We hebben een opsomming gemaakt en het zo praktisch mogelijk gehouden (zie verder hieronder + doorklik naar nieuwe pagina’s).

We raden aan om hier niet overhaast te werk te gaan. Het is belangrijk om jouw business zo goed als mogelijk draaiende te houden en te zorgen voor de gezondheid. Dfisc volgt deze maatregelen op de voet en zullen de te nemen stappen verder in kaart brengen.

Contacteer ons met eventuele vragen.

Hinderpremie

Voor wie?

Voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door een volledige of gedeeltelijke verplichte sluiting van de fysieke locatie.

Meer details

Lees alles verder op onze uitgebreide pagina rond de hinderpremie; meteen met de juiste link om deze ook aan te vragen.

Compensatie-
premie

Voor wie?

NIEUW vanaf 1 april 2020: Voor ondernemers met zwaar omzetverlies door de uitbraak van corona.

Meer details

Lees alles verder op onze nieuwe pagina rond de compensatiepremie; ook hier proberen we deze constant bij te werken.

Kan je bank je helpen?

Je kan een overbruggingskrediet aanvragen bij je bank om bestaande schulden op te vangen.

Heb je hier bv. geen waarborg genoeg, dan is er nu de waarborguitbreiding via de overheid.

Meer uitleg over wat je bank kan doen, vind je op onze uitgebreide pagina.

Fiscale schulden

Voor wie?

Voor alle bedrijven met OPENSTAANDE schulden, inzake RSZ, bedrijfsvoorheffing, btw, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, … Heb je op vandaag geen openstaande schulden, dan kan je momenteel niets ondernemen.

Je zal als onderneming afbetalingsplannen kunnen afspreken als je moeilijkheden hebt door de corona maatregelen.

Hoe?

De aanvraag loopt via de RSZ en de FOD Financiën. We verwachten hier nog concrete stappen voor het indienen van een afbetalingsplan voor RSZ, dus nog even geduld.

Alles over uitstel van betalingen

Deze uitleg geldt voor NIEUWE aankomende schulden.

+ update 06.04.2020 omtrent voorafbetalingen

Klik hier

Zelfstandigen

Voor zelfstandigen die gevolgen ondervinden van het coronavirus; die betalingsmoeilijkheden ondervinden, …

Je kan een vermindering aanvragen van je sociale bijdragen of een uitstel van betaling van deze sociale bijdragen vragen en je kan je beroepen op een overbruggingsrecht.

Hoe?

Details over het overbruggingsrecht

Door het formulier op deze pagina te bezorgen aan jouw sociaal verzekeringsfonds of het meteen online in orde te brengen. Graag steeds de nodige voorwaarden afchecken om tot een bepaalde stap over te gaan.

Bijberoep

Ben je in hoofdberoep loontrekkende en bv. tijdelijk werkloos, maar heb je nog een bijberoep.

Of ben je een actieve gepensioneerde zelfstandige?

Er komen dag na dag nieuwe regels of bepaalde systemen op gang om ook hier de zelfstandige te voorzien in een bepaalde premie/steun.

Lees hier onze extra pagina!

Antwoord op een veel voorkomende vraag:

Vraag: Kan ik tijdens mijn tijdelijke werkloosheid een reeds eerder uitgeoefend bijberoep verder uitoefenen?

Normaliter kunt een reeds uitgeoefend bijberoep verder uitoefenen tijdens uw werkloosheid als u daarvan een aangifte doet bij de RVA en u nog andere voorwaarden vervult wat betreft het tijdstip waarop u de activiteit uitoefent en het soort activiteit.
Ook mag u bepaalde inkomensgrenzen niet overschrijden.
Er wordt tot 30.06.2020 een versoepeling toegestaan voor tijdelijk werklozen die, vóór ze op tijdelijke werkloosheid werden gesteld, al een bijberoep uitoefenden.
Het bijberoep moet u niet aangeven en de andere voorwaarden wat betreft het tijdstip waarop u de activiteit uitoefent en het soort activiteit moet u niet vervullen.
De inkomsten uit uw bijberoep zijn zonder invloed op de werkloosheidsuitkering.

Facturen in mappen afleveren kan ook anders

Breng je nog per kwartaal je mappen met facturen binnen, dan geven we graag even mee dat het ook anders kan. Dfisc biedt de tool Dfisc Daily aan. Dit is een online platform waar je zelf je facturen kan opladen en waar je altijd zicht hebt op je cijfers. Dfisc kan dit vanop afstand opzetten en je
begeleiden. Een verplaatsing is dus niet meer nodig!

Contacteer ons over info mbt de opstart van Dfisc Daily.

 

Een goede gezondheid boven alles!

Bij vragen, durf ons zeker te contacteren. Wij staan achter alle genomen maatregelen en proberen er zoveel mogelijk aan mee te werken. We duimen dat al onze klanten gevrijwaard blijven van het virus en dat de normale business terug snel op gang komt. Probeer zoveel mogelijk in balans te blijven!