Welke fiscale attesten heb je nodig voor een aangifte personenbelasting?


 

Elk jaar wordt de aangifte personenbelasting opgemaakt. Dat gebeurt onder meer aan de hand van belangrijke gegevens die vermeld staan op fiscale documenten. Fiscale attesten en fiches zijn gebaseerd op wat en hoeveel je in het belastbare tijdperk hebt verdiend of uitgegeven. Deze documenten zijn heel belangrijk, zowel voor degene die de uitgaven doet als voor degene die de vergoedingen ontvangt. Zij moeten namelijk beiden hun transacties verantwoorden.

Bewijsstukken voor de personenbelasting

Fiscale attesten en andere bewijsstukken (betalingsbewijzen, facturen …) mag je toevoegen aan de belastingaangifte. Dat is niet verplicht, maar wel aangeraden. Deze documenten moet je in ieder geval nog zeven jaar na het desbetreffende aanslagjaar bewaren. Als de fiscus er bij een controle naar vraagt, moet je ze voorleggen.

Wanneer krijg je deze documenten?

Je krijgt de fiscale attesten telkens in het begin van het jaar dat volgt op het inkomstenjaar. Dat kan zowel elektronisch als via de post. Houd dus zeker beide kanalen in het oog. Heb je niets ontvangen, raadpleeg dan even het onlineplatform MyMinfin van de overheid. Ook daar niets te vinden? Dan vraag je het attest het best op bij de bevoegde dienst. Die is namelijk verplicht het uit te reiken.

Welke fiscale attesten moet je indienen?

Alle attesten die voor jouw situatie van toepassing zijn, moet je indienen. Als er zich belangrijke wijzigingen voordoen, moet je die steeds doorgeven! Denk bijvoorbeeld aan een wijziging in je gezinssituatie, een erfenis, aan- of verkoop van onroerende goederen, juridische constructies, buitenlandse rekeningen/eigendommen, leningen aan startende kleine ondernemingen … Deze zaken hebben namelijk een grote invloed op de berekening van je belastingen.

Hieronder vind je een niet-limitatieve lijst van attesten, fiches en bewijsstukken:

 • Eenmalig basisattest bij nieuwe of geherfinancierde hypothecaire lening
 • Jaarlijks betalingsattest hypothecaire lening
 • Attest betaalde premie voor levensverzekering ter dekking van een hypothecaire lening
 • Overzicht huurinkomsten van verhuring voor beroepsdoeleinden
 • Lonen en bezoldigingen
 • Vakantiegeld uitgereikt door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (arbeiders)
 • Vervangingsinkomens (werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering …)
 • Pensioenen en pensioensparen
 • Dienstencheques
 • Kinderopvang
 • Fiscaal aftrekbare giften
 • Voorafbetalingen
 • Betalingsbewijzen van betaalde of ontvangen onderhoudsgelden
 • Groene lening
 • Betaalde vakbondsbijdrage
 • Verzekering rechtsbijstand
 • Zelfstandigen
  • Sociale bijdragen
  • VAPZ
  • Verzekering gewaarborgd inkomen
  • Lening voor beroepsdoeleinden
  • Verkregen commissies of erelonen

Wat doet Dfisc voor jou?

Om alles overzichtelijk te houden krijg je elk jaar een uitnodiging van Dfisc met de vraag alle attesten die van toepassing zijn op jouw dossier na te zien of aan te vullen. Vanaf aanslagjaar 2021 gebeurt het via een digitale PB-tool in Clearfacts. De attesten vanuit Myminfin zullen al telkens opgeladen zijn. 

Twijfel je nog? Zijn er belangrijke elementen die we moeten nakijken? Ben je nog geen klant bij Dfisc maar wil je je aangifte laten invullen door een erkend boekhouder-fiscalist? Geef ons een seintje! Mail naar office@dfisc.be, bel 050 39 25 23 of maak een online afspraak.