Wie occasioneel artistieke prestaties levert en artistieke werken produceert in opdracht, kan daarvoor betaald worden via de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars of KVR. Dat is een belastingvrije vergoeding voor kunstenaars die occasionele kleinschalige prestaties leveren. Deze vergoeding geldt niet voor professioneel artistiek werk.

We zetten alle regels op een rijtje, zodat je weet waar je als kunstenaar of opdrachtgever op moet letten bij het werken met de KVR.

Voor welke kunstenaars is deze vergoeding bedoeld?

 • Voor mensen die in opdracht artistieke prestaties leveren en artistieke werken produceren. Het gaat enkel om occasionele, kleinschalige prestaties en niet om professioneel werk.
 • Er is geen leeftijdsbeperking, maar soms is er wel een akkoord nodig van de ouders voor minderjarigen.

Voorwaarden

 • Je beschikt over een kunstenaarskaart, afgeleverd door de Commissie Kunstenaars.
 • Voor aanvang van het werk vul je een prestatieoverzicht in. Dat kan online op Artist@work of op papier (bijlage bij de kunstenaarskaart).
 • Je mag niet meer dan 30 dagen per kalenderjaar werken via de KVR.
 • Bovendien werk je niet meer dan 7 opeenvolgende kalenderdagen voor dezelfde opdrachtgever.
 • Je kan niet via de KVR vergoed worden door een opdrachtgever voor wie je al als werknemer of zelfstandige werkt, tenzij dat voor niet-artistiek werk is.
 • Voor je prestaties krijg je geen andere (kosten)vergoeding van de opdrachtgever.
 • Als je werkloos bent, krijg je geen werkeloosheidsuitkering voor de dagen waarop je via de KVR werkt.
 • Ben je arbeidsongeschikt, dan moet je toestemming vragen aan de adviserende geneesheer van het ziekenfonds om te mogen werken via de KVR.

Opdrachtgever

 • Zowel een vzw, een commerciële vennootschap als een eenmanszaak kan opdrachtgever zijn.
 • De opdrachtgever is niet verplicht om zich te verzekeren tegen ongevallen of voor burgerlijke aansprakelijkheid. Maak dus de nodige afspraken rond verzekering om misverstanden te vermijden.

Maximumbedragen (2022)

De vergoeding via de KVR mag niet meer bedragen dan € 134,63 per dag en per opdrachtgever.

Het maximum per kalenderjaar is € 2.692,64.

Combineerbaar met andere vergoedingen?

 • De kunstenaar mag naast de KVR geen andere (kosten)vergoeding krijgen van de opdrachtgever voor zijn prestaties.
 • Voor eenzelfde dag mag iemand artistiek vrijwilligerswerk niet cumuleren met artistieke activiteiten via de KVR. Hij kan dus niet tegelijkertijd een vrijwilligersvergoeding ontvangen, tenzij het gaat om niet-artistieke prestaties als vrijwilliger.
 • De KVR is niet combineerbaar met een kilometervergoeding.
 • Binnen eenzelfde kalenderjaar mag iemand wel vrijwilligerswerk en artistieke prestaties in het kader van de KVR leveren. Voorwaarde is dat de activiteiten niet op dezelfde dag gebeuren en de opdrachtgevers verschillend zijn.
 • Doe je aan creatie of uitvoering van werken of maak je muziek- of filmopnames die beschermd zijn door het auteursrecht of naburige rechten? Als je anderen toelating geeft om het werk te exploiteren (kopiëren, publiceren, opvoeren, uitzenden …), kan je daarvoor auteursrechten of naburige rechten krijgen bovenop de KVR.

KVR: belastingvrije vergoeding voor kunstenaars

De KVR wordt niet belast als de kunstenaar aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet. Is een van de voorwaarden niet vervuld, dan moet de kunstenaar personenbelasting en sociale bijdragen betalen op de vergoeding voor zijn artistieke prestaties.

Advies over de vergoeding voor kunstenaars?

Wil je als opdrachtgever of kunstenaar meer advies over de KVR of kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars? Dfisc helpt je graag. Spreek je dossierbeheerder aan of contacteer ons op 050 39 25 23, via office@dfisc.be of maak een online afspraak.