Tips bij de opmaak van een freelance-overeenkomst


 

Als boekhouder van heel wat freelancers, willen wij in navolging van het webinar ‘Betaald worden als freelancer‘ even oplijsten hoe een goed freelance-contract in elkaar steekt. Hierna enkele tips bij de opmaak van een freelance-overeenkomst.

Uitgangspunt van een freelance-overeenkomst

De basis van een goede samenwerking is een contract. Zelfs als je een opdracht uitvoert voor familie of vrienden, maak je best een overeenkomst op. Je vermijdt er misverstanden en problemen mee. Als je vanaf het begin duidelijke afspraken maakt; is het voor iedereen klare taal én vergeet ze niet op papier te zetten.

Wat is een contract en wat is de waarde ervan?

Een contract is een bindende belofte om iets te geven, iets te doen of iets niet te doen. Je beschrijft zo volledig mogelijk de opdracht die jij zal uitvoeren.

Een contract heeft wel degelijk een waarde want overeenkomsten strekken partijen tot wet. Dat wil zeggen dat een geldige overeenkomst kracht van wet heeft; m.a.w. deze is bindend.

Je kan ALLES opnemen in een contract; als het maar niet indruist tegen de wet en de openbare orde.

Geen gezagsverhouding als freelancer: je werkt NIET onder het gezag van de opdrachtgever.

Betalingsvoorwaarden

Voor het uitvoeren van je opdracht als freelancer zal je uiteraard ook willen betaald worden. Het is dus nodig om je betalingsvoorwaarden op te nemen in je overeenkomst. Deze omvatten:

  • je prijs of tarief
  • wanneer je moet betaald zijn
  • én wat de gevolgen zijn van laattijdige betaling

Tip

Om je prestaties te verantwoorden en gemakkelijk een beeld te kunnen geven aan je opdrachtgever, registreer je best je prestaties (per uur, dag, …). Het is niet noodzakelijk maar kan wel nuttig zijn. Zo’n overzicht geeft inzicht in je efficiëntie en als je het systematisch bijhoudt, hoef je achteraf geen opzoekwerk meer te doen in je agenda enz. Je hebt direct een overzicht klaar voor je klant. Registreer je prestaties meteen in je facturatietool.

Duur van de samenwerking

De duurtijd leg je best ook vast in je freelance-overeenkomst. Je hebt twee vormen:

1. Bepaalde duur

De vastgelegde looptijd is hier bindend. Uitzonderingen zijn hier: bij wanprestatie; stopzetting via onderling overleg of het opzegbeding die gevolgd wordt. Hier kan dan wel een opzegvergoeding van tel zijn. Ook opletten wat je bepaalt rond stilzwijgende verlenging.

2. Onbepaalde duur

Het contract is steeds opzegbaar, ook al voorziet het contract niet expliciet in een opzegtermijn. Indien het contract voorziet in een opzegtermijn dient deze nageleefd te worden. Indien een opzegtermijn ontbreekt in het contract, dan dient een redelijke termijn in acht genomen te worden.

Aansprakelijkheid als freelancer

Clausules die je aansprakelijkheid beperken zijn geldig. Hier kunnen wij jou perfect juridisch advies geven om te weten wat geldig kan zijn en wat niet. Je kan natuurlijk je aansprakelijkheid niet uitsluiten als je zelf een opzettelijke fout begaat of als je ingaat tegen de openbare orde.

Saar Verhulst is inhouse-juriste bij Dfisc en geeft juridisch advies. Bovenstaande tips zijn uiteraard maar een begin voor een freelance-overeenkomst, soms is maatwerk voor je eigen business aan de orde.

Heb je vragen of hulp nodig bij het opstellen van je freelance-overeenkomst, aarzel niet om Dfisc te contacteren.

Herbekijk het webinar